Casa Galeana

Vivienda unifamiliar. 150 m²
(Galeana, N.L. México)